מעצרים

מעצרים

אדם הנתון במעצר עומד במרכזו של ההליך הפלילי וחירותו מוגבלת. למעצר ישנן השפעות ישירות על התפתחות ההליך הפלילי והכרעתו, והוא עלול להביא אף להחמרת גזר הדין, זאת כמובן לצד השפעה משמעותית על מצבו הבריאותי, הנפשי והאישי של העצור ושל בני משפחתו.

לפיכך, חשוב מאוד לפנות לעורך דין פלילי מנוסה כבר בשלבי החקירה המוקדמים, למניעת המעצר או להקלה בתנאי המעצר.

 

המעצר הראשוני מתבצע על ידי שוטר ובפועל בתחנת המשטרה. מעצר זה יכול שיתבצע גם ללא צו שופט. במעצר זה מובא העצור בפני הקצין הממונה בתחנת המשטרה, הבוחן את המקרה ומחליט באם לעצרו או לשחררו, עם או ללא דמי ערבות.

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים)
קובע את סוגי המעצרים:

מעצר ימים

הליך מעצר לתקופת החקירה, אשר נועד להשלים את חקירת העצור, להימנע משיבוש הליכי חקירה ולאפשר למשטרה לגבש את תיק החקירה על כל הראיות והעדויות הנדרשות מבלי שהחשוד ינסה להימלט.

מעצר זה מכונה גם 'מעצר לפני הגשת כתב אישום' והוא מתבצע בתוך 24 שעות ממועד המעצר הראשוני. מעצר ימים מתבצע כאשר מתקיים יסוד סביר להניח שהחשוד מהווה סכנה לאדם או לציבור או כאשר מתעורר צורך להפעיל עליו פעולות חקירה מיוחדות הדורשות את מעצרו.

תקופת המעצר: החלטה על מעצר ימים מצויה בסמכותו הבלעדית של שופט, אשר יקבע האם לשחרר את העצור או להאריך את מעצרו ב-15 ימים נוספים ובסה"כ ניתן להאריך עד להגשת כתב אישום, לתקופה שאינה עולה על 30 ימים במצטבר.

יחד עם זאת, באישור היועץ המשפטי לממשלה ניתן להאריך את תקופת מעצר הימים לתקופה שאינה עולה על 75 ימים ובאישור בית המשפט העליון ניתן להאריך לפרקי זמן נוספים, כך שבסה"כ זמן המעצר לא יעלה על 90 ימים.

מעצר לפי הצהרת תובע

הליך מעצר שבין תום החקירה לשלב הגשת כתב האישום על ידי התביעה. המדובר במעצר בסמכות שופט בלבד, אשר נמשך 5 ימים לתקופה הנדרשת להכנת כתב אישום על ידי התביעה.

יצוין כי גם בשלב מעצר זה, מצווה בית המשפט לשקול אפשרויות שחרור החשוד ממעצר בתנאים מגבילים.

מעצר עד תום הליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא כליאה זמנית של אדם או הגבלת תנועותיו לצרכי חקירה, מניעת שיבוש הליכי חקירה או איום מצדו. המעצר אינו מהווה מקדמה על חשבון העונש, אלא נועד לתת מענה לצרכים הנ"ל.

מעצר עד תום ההליכים קבוע בסעיף 21 לחוק המעצרים, ומהווה מגבלה קשה מאוד על חירותו של האדם, ונקרא גם 'מעצר לאחר הגשת כתב אישום'.

מעצר זה מתבצע כאשר התביעה מבקשת להאריך את מעצרו של חשוד שהוגש נגדו כתב אישום עד לסיום ההליכים המשפטיים כנגדו.

הבקשה למעצר עד תום ההליכים מוגשת לאותו ביהמ"ש אליו הוגש כתב האישום. בדרך כלל, השופט אשר דן בבקשת המעצר אינו השופט אשר דן בתיק העיקרי, בתיק עצמו.

דיוני מעצר עד תום ההליכים הם פומביים ומתנהלים בנוכחות הנאשם, אלא אם נבצר ממנו להגיע בשל מצבו הבריאותי או שנמלט. בהליך מעצר עד תום ההליכים חלה חובה על ביהמ"ש למנות לנאשם סנגור, אלא אם הנאשם הודיע לביהמ"ש שהוא מוותר על סנגור.

 

תקופת המעצר: אם בית המשפט לא קבע אחרת, מעצר זה יכול להימשך ברציפות עד 9 חודשים, שלאחריהם, אם לא התקבלה הכרעת דין החשוד ישוחרר עם או בלי ערבות.

מעבר לכך, שופט בית משפט עליון יכול להאריך ב-90 ימים נוספים את המעצר.

כמו כן, יש לציין כי במידה וחלפו 30 ימים ממועד הגשת כתב האישום ומשפטו של הנאשם לא החל (לא בוצעה הקראה של כתב האישום), אזי ישוחרר העצור עם או ללא ערבות.

למעצר עד תום ההליכים 4 תנאים מצטברים:

  1. עילת מעצר– בית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים רק במקרים בהם ישנו יסוד סביר לחשש לשיבוש (העלמת ראיות, התחמקות, השפעה על עדים) או למסוכנות (לבטחון הציבור, המדינה או אדם) מצד הנאשם.
    יצוין כי אישום באחת העבירות הבאות מקים חזקת מסוכנות ועל הנאשם יוטל הנטל להוכיח כי אינו מסוכן: עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם, עבירת ביטחון, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט שימוש עצמי), עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך כדי שימוש בנשק קר או חם ועבירת אלימות בבן משפחה.
  2. ראיות לכאורה– בית המשפט לא יורה על מעצר עד תום ההליכים, אלא אם נוכח כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה. ראיות לכאורה הן ראיות גולמיות, אשר קיים לגביהן סיכוי סביר שעיבודן במהלך המשפט יוביל לכדי ראיות אשר מבססות את האשמה מעל לכל ספק סביר.
  3. היעדר חלופת מעצר– בית המשפט יורה על מעצר תום ההליכים כאשר לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור הנאשם בערובה או בתנאי שחרור שפגיעתם בחירותו פחותה.
  4. חובת ייצוג – חובה על הנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין, אלא אם כן הודיע מראש על רצונו שלא להיות מיוצג.

יצוין כי גם בשלב מעצר זה, מצווה בית המשפט לשקול אפשרויות שחרור החשוד ממעצר בתנאים מגבילים.

תסקיר מעצר

בית המשפט רשאי להורות על הגשת תסקיר מעצר בעניינו של הנאשם, אפילו אם הנאשם משוחרר בעת הדיון, וזאת על מנת לבדוק את נסיבותיו האישיות, משמעות המעצר עבורו או עבור משפחתו, חלופות למעצר ולשחרור, או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליהם.

התסקיר מתווסף לשאר העובדות והנסיבות שהציגו הצדדים בפני בית המשפט, ויש לתסקיר משמעות חשובה מאוד, וזאת מאחר שקצין מבחן שכותב את התסקיר משחח עם הנאשם, ולעתים אפילו עם בני משפחתו, ובודק מקרוב את נסיבותיו האינדיבידואליות של הנאשם.

חשוב לציין, כי תסקיר מעצר טוב, במיוחד תסקיר מעצר ראשון, הוא חשוב ביותר, ומתן הסברים לנאשם על ידי עורך דין פלילי לפני הפגישה הראשונה עם שירות המבחן היא קריטית, וביכולתה לשנות את חוות הדעת של קצין המבחן מתסקיר שלילי לתסקיר חיובי.

במידה ובית המשפט החליט שלא לעצור אדם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, רשאית התביעה לבקש את הארכת מעצרו למשך 72 שעות עד להגשת ערר מצידה. לאחר הגשת הערר יכול בית המשפט שבו נידון הערעור להורות על מעצר החשוד בתקופת הליך משפטי זה.

ערר על החלטת מעצר עד תום ההליכים

הגשת ערר על מעצר תום הליכים – במצב בו הנאשם ועורך דינו סבורים כי נפלה טעות בהחלטת בית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, ניתן להגיש ערר לערכאת הערעור. אם בית המשפט השלום הוא זה שעצר את הנאשם עד תום ההליכים הערר יוגש בזכות לבית המשפט המחוזי. אם היה זה בית המשפט המחוזי שקבע מעצר עד תום ההליכים הערר יוגש ברשות לבית המשפט העליון.

הגשת עיון חוזר – אפשרות נוספת העומדת לרשות עורך הדין והנאשם היא להגיש לאותה ערכאה שדנה בתיק בקשה לעיון חוזר בנוגע למעצרו עד תום ההליכים של הנאשם. בקשה לעיון חוזר תוגש במקרים בהם נחשפו עובדות חדשות שלא היו ידועות, ולא ניתן היה לדעת עליהן בדיון הקודם, הנסיבות השתנו או כאשר חלף זמן רב מאז הורה בית המשפט על המעצר.

עורך דין מעצרים מנוסה ומיומן יודע כיצד להשפיע על החלטת בית המשפט ולהוביל לדחיית בקשה למעצר עד תום ההליכים, וזאת על ידי הוכחת אי קיומם של אחד מתנאי הבסיס הנדרשים לאישורה. כך לדוגמא, ניתן להציג ראיות שיסתרו ויטילו ספק בוודאות ביצוע העבירה המיוחסת לחשוד. כמו כן, עורך הדין יציג נתונים שיעידו על אי קיום עילה למעצר, או לחילופין יציע אלטרנטיבות מידתיות הולמות – בין אם המצאת ערובות או הפרכת חזקת מסוכנות. גישה זו לא אחת מובילה לשחרור ממעצר עד תום ההליכים.

חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה! עורך דין מקצועי יכול למנוע את מעצרך, ואף למנוע הגשת כתב אישום כנגדך.  

משרד עו"ד לירון יפרח מתמחה במתן ייעוץ משפטי מיידי, בכל שעה, לנחקרים אשר זומנו לחקירה במשטרה- כל שנותר לכם לעשות הוא להסיר דאגה מלבכם וליצור עמנו קשר- ועו"ד ממשרדנו יגיע באופן מיידי. 

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי לירון יפרח בעל משרד עורכי דין בת"א המתמחה במשפט הפלילי, תעבורה, דין צבאי ומשפחה ומעניק שירות בכל חלקי הארץ.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד פלילי לירון יפרח באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.